ΓΛΩΣΣΑ

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Αντίο θάλασσα(Α,α)
Γραμματάκια Α' - Η παρέα (Α, α)
View more presentations or Upload your own.<div style="width:425px;text-align:left"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;color: #0000CC;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="//www.slideboom.com/presentations/816098/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%21" title="Αντίο θάλασσα!">Αντίο θάλασσα!</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="425" height="370" id="onlinePlayer816098"><param name="movie" value="//www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=816098" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashVars" value="" /><embed src="//www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=816098" width="425" height="370" name="onlinePlayer816098" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"allowScriptAccess="always" quality="high" bgcolor="#ffffff" allowFullScreen="true" flashVars="" ></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View <a href="" style="color: #0000CC;">more presentations</a> or <a href="/upload" style="color: #0000CC;">Upload</a> your own.</div></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου